Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Tìm vết của ma trận vuông bằng cách cộng các phần tử trên đường chéo chính.
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.