Đại số tuyến tính Ví dụ

Tìm nghịch đảo của ma trận tìm được
Bước 1
Trừ các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Rút gọn từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Trừ khỏi .
Bước 2.4
Trừ khỏi .
Bước 3
Có thể tìm nghịch đảo của một ma trận bằng công thức trong đó là định thức.
Bước 4
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5
Vì định thức khác không nên nghịch đảo tồn tại.
Bước 6
Thay các giá trị đã biết vào công thức cho nghịch đảo.
Bước 7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 8
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 9
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 9.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 9.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 9.2
Nhân với .
Bước 9.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 9.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 9.3.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.3.4
Viết lại biểu thức.
Bước 9.4
Nhân với .
Bước 9.5
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.5.1
Nhân với .
Bước 9.5.2
Kết hợp .
Bước 9.6
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.