Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Ma trận là một sơ đồ hoặc mảng hình chữ nhật sắp xếp các phần tử. Kích thước của ma trận, , xác định số lượng hàng và cột trong ma trận. biểu thị số hàng và biểu thị số cột. Giả sử tên ma trận là , kích thước ma trận sẽ được viết là .
Bước 2
Số hàng là .
Bước 3
Số cột là .
Bước 4
Ma trận đã cho có kích thước .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.