Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Hãy đặt tên cho tập hợp để sử dụng xuyên suốt bài tập.
Bước 2
Tạo một ma trận có các hàng là các vectơ trong tổ hợp tuyến tính.
Bước 3
Tìm dạng hàng bậc thang rút gọn của ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.1.2
Rút gọn .
Bước 3.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.2.2
Rút gọn .
Bước 3.3
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.3.2
Rút gọn .
Bước 3.4
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.4.2
Rút gọn .
Bước 3.5
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.5.2
Rút gọn .
Bước 3.6
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.6.2
Rút gọn .
Bước 3.7
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.7.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.7.2
Rút gọn .
Bước 3.8
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.8.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.8.2
Rút gọn .
Bước 3.9
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.9.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.9.2
Rút gọn .
Bước 4
Chuyển đổi các hàng khác 0 thành các vectơ cột để tạo thành cơ sở.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.