Đại số tuyến tính Ví dụ

Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn
Bước 1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 1.2
Rút gọn .
Bước 2
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 2.2
Rút gọn .
Bước 3
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 3.2
Rút gọn .
Bước 4
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 4.2
Rút gọn .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.