Đại số tuyến tính Ví dụ

Biến đổi thành hệ phương trình tuyến tính
Bước 1
Viết ma trận ở dạng một hệ phương trình bậc nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.