Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Lập công thức để tìm phương trình đặc trưng .
Bước 2
Ma trận đơn vị cỡ là ma trận vuông có đường chéo chính gồm các hệ số một và phần còn lại là các hệ số không.
Bước 3
Thay các giá trị đã biết vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay bằng .
Bước 3.2
Thay bằng .
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 4.1.2
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.2.1
Nhân với .
Bước 4.1.2.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.2.2.1
Nhân với .
Bước 4.1.2.2.2
Nhân với .
Bước 4.1.2.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.2.3.1
Nhân với .
Bước 4.1.2.3.2
Nhân với .
Bước 4.1.2.4
Nhân với .
Bước 4.2
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 4.3
Rút gọn từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Cộng .
Bước 4.3.2
Cộng .
Bước 4.3.3
Trừ khỏi .
Bước 5
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 5.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.2.1.3
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 5.2.1.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.4.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.4.1.1
Di chuyển .
Bước 5.2.1.4.1.2
Nhân với .
Bước 5.2.1.4.2
Nhân với .
Bước 5.2.1.4.3
Nhân với .
Bước 5.2.1.5
Nhân với .
Bước 5.2.2
Sắp xếp lại .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.