Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Sắp xếp lại .
Bước 2
Đây là dạng lượng giác của một số phức trong đó là mô-đun và là góc được tạo trên mặt phẳng phức.
Bước 3
Mô-đun của một số phức là khoảng cách từ gốc tọa độ trên mặt phẳng phức.
trong đó
Bước 4
Thay các giá trị thực tế của .
Bước 5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.3
Cộng .
Bước 6
Góc của điểm trên mặt phẳng phức là nghịch đảo tang của phần phức trên phần thực.
Bước 7
Vì tang nghịch đảo của tạo ra một góc trong góc phần tư thứ nhất, giá trị của góc là .
Bước 8
Thay các giá trị của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.