Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Sử dụng công thức để tìm độ lớn.
Bước 2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.