Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.2
Nhân với .
Bước 1.3
Nhân với .
Bước 2
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.