Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Tìm giá trị t-value bằng bảng phân phối t. Để chứng minh giá trị trung bình bằng , ta dùng phép kiểm định hai phía.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.