Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Tìm giá trị t với độ tin cậy và bậc tự do đã cho. Điều này thường được thực hiện bằng bảng giá trị t.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.