Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Trừ khỏi .
Bước 3
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.1.1
Kết hợp .
Bước 4.2.1.1.1.2
Nhân với .
Bước 4.2.1.1.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.2.1.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4.2.1.3
Kết hợp .
Bước 4.2.1.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.2.1.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.5.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.5.2
Trừ khỏi .
Bước 4.2.1.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 5
Đáp án cho hệ là tập hợp đầy đủ của các cặp có thứ tự cũng chính là các đáp án hợp lệ.
Bước 6
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng điểm:
Dạng phương trình:
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.