Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 1.2.2.2
Chia cho .
Bước 1.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1.1
Chia cho .
Bước 1.2.3.1.2
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 1.2.3.1.3
Chia cho .
Bước 2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 3
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2
Cộng .
Bước 3.3
Phân tích vế trái của phương trình thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1.1
Sắp xếp lại .
Bước 3.3.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.3.1.5
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.1.6
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.2
Phân tích thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Phân tích thành thừa số bằng phương pháp AC.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1
Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên mà tích số của chúng là và tổng của chúng là . Trong trường hợp này, tích số của chúng là và tổng của chúng là .
Bước 3.3.2.1.2
Viết dạng đã được phân tích thành thừa số bằng các số nguyên này.
Bước 3.3.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn không cần thiết.
Bước 3.4
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 3.5
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Đặt bằng với .
Bước 3.5.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.6
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Đặt bằng với .
Bước 3.6.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.7
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.
Bước 4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.2
Cộng .
Bước 5
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 5.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.2.1.2
Cộng .
Bước 6
Đáp án cho hệ là tập hợp đầy đủ của các cặp có thứ tự cũng chính là các đáp án hợp lệ.
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng điểm:
Dạng phương trình:
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.