Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Biểu thị hệ phương trình ở dạng ma trận.
Bước 2
Tìm định thức của ma trận hệ số .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết ở dạng định thức.
Bước 2.2
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.3
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Nhân với .
Bước 2.3.1.2
Nhân với .
Bước 2.3.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Vì định thức không phải là nên có thể giải hệ phương trình bằng Quy tắc Cramer.
Bước 4
Tìm giá trị của bằng Quy tắc Cramer cho biết rằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thay thế cột của ma trận hệ số tương ứng với hệ số của hệ bằng .
Bước 4.2
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.2.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 4.2.2.2
Cộng .
Bước 4.3
Sử dụng công thức để giải tìm .
Bước 4.4
Thay cho cho trong công thức.
Bước 4.5
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 5
Tìm giá trị của bằng Quy tắc Cramer cho biết rằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Thay thế cột của ma trận hệ số tương ứng với hệ số của hệ bằng .
Bước 5.2
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 5.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 5.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.3
Sử dụng công thức để giải tìm .
Bước 5.4
Thay cho cho trong công thức.
Bước 5.5
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 6
Liệt kê đáp án cho hệ phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.