Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Sử dụng công thức cho xác suất của một phân phối nhị thức để giải bài tập.
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm số tổ hợp phi trật tự có thể có khi cá thể được chọn từ cá thể đã cho.
Bước 2.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 2.3.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.3.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3.4
Khai triển thành .
Bước 2.3.5
Chia cho .
Bước 3
Điền các giá trị đã biết vào phương trình.
Bước 4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 4.3
Trừ khỏi .
Bước 4.4
Trừ khỏi .
Bước 4.5
Tính số mũ.
Bước 4.6
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.