Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Một biến ngẫu nhiên rời rạc có giá trị là một tập hợp các giá trị riêng biệt (chẳng hạn như , , ...). Phân phối xác suất của nó gán xác suất cho mỗi giá trị có thể có. Đối với mỗi , xác suất nằm trong khoảng và bao gồm và tổng các xác suất cho tất cả các giá trị có thể có bằng .
1. với mỗi , .
2. .
Bước 2
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 3
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 4
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 5
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 6
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 7
không nhỏ hơn hoặc bằng , không thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
không nhỏ hơn hoặc bằng
Bước 8
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 9
Xác suất không nằm giữa cho tất cả các giá trị , nên không thỏa tính chất đầu tiên của phân phối xác suất.
Bảng không đáp ứng hai thuộc tính của một phân phối xác suất
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.