Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem mối liên hệ có phải là một hàm số không
, ,
Bước 1
Vì có một giá trị của cho mỗi giá trị của trong , nên mối liên hệ này là một hàm số.
Mối liên hệ là một hàm số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.