Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Quy đổi phần trăm sang một phân số bằng cách đặt biểu thức trên . Phần trăm có nghĩa là 'trong tổng số '.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.