Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Quy đổi phần trăm sang một phân số bằng cách đặt biểu thức trên . Phần trăm có nghĩa là 'trong tổng số '.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Quy đổi phân số thành một số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.