Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm P(A∪B) cho các biến cố không xung khắc A và B
, ,
Bước 1
Khi không phải là các biến cố xung khắc, xác suất của hoặc xảy ra là , được gọi là quy tắc cộng cho các biến cố không xung khắc .
Bước 2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.