Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm P(A∩B) cho các biến cố độc lập A và B
,
Bước 1
Khi là các biến cố độc lập, xác suất xảy ra của , được gọi là quy tắc nhân của các biến cố độc lập .
Bước 2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.