Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài.
Bước 2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.