Toán hữu hạn Ví dụ

Chia bằng cách sử dụng phép chia đa thức số lớn
Bước 1
Lập các đa thức được chia. Nếu không có đủ số hạng cho mọi số mũ, hãy chèn một số hạng có giá trị .
+++-
Bước 2
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+++-
Bước 3
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+++-
++
Bước 4
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+++-
--
Bước 5
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+++-
--
+
Bước 6
Đưa các số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
+++-
--
++
Bước 7
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+
+++-
--
++
Bước 8
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+
+++-
--
++
++
Bước 9
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+
+++-
--
++
--
Bước 10
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+
+++-
--
++
--
-
Bước 11
Đưa các số hạng tiếp theo từ biểu thức bị chia ban đầu xuống dưới biểu thức bị chia hiện tại.
+
+++-
--
++
--
--
Bước 12
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
+-
+++-
--
++
--
--
Bước 13
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
+-
+++-
--
++
--
--
--
Bước 14
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
+-
+++-
--
++
--
--
++
Bước 15
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
+-
+++-
--
++
--
--
++
Bước 16
Vì số dư là , nên câu trả lời cuối cùng là thương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.