Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.