Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Cộng .
Bước 2
Cộng .
Bước 3
Viết lại ở dạng .
Bước 4
Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai bình phương, trong đó .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.