Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Để tìm chỉ số z cho phân phối chuẩn tương ứng với xác suất đã cho, hãy tìm các giá trị trong bảng phân phối chuẩn và tìm kết quả gần đúng nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.