Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm xác suất bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn
, ,
Bước 1
Chỉ số z chuyển đổi một phân phối không chuẩn thành một phân phối chuẩn để tìm xác suất của một biến cố.
Bước 2
Tìm chỉ số z.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2.2
Chia cho .
Bước 3
Chỉ số z chuyển đổi một phân phối không chuẩn thành một phân phối chuẩn để tìm xác suất của một biến cố.
Bước 4
Tìm chỉ số z.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 4.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 4.2.2
Chia cho .
Bước 5
Tìm giá trị trong bảng giá trị xác suất cho một chỉ số z nhỏ hơn .
có diện tích dưới đường cong
Bước 6
Tìm giá trị trong bảng giá trị xác suất cho một chỉ số z nhỏ hơn .
có diện tích dưới đường cong
Bước 7
Để tìm diện tích giữa hai chỉ số z, hãy trừ giá trị chỉ số z nhỏ hơn từ chỉ số lớn hơn. Đối với bất kỳ chỉ số z âm nào, hãy thay đổi dấu của kết quả thành âm.
Bước 8
Tìm diện tích vùng nằm giữa hai chỉ số z.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân với .
Bước 8.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.