Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm cơ sở và kích thước cho không gian cột của ma trận
Bước 1
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.1.2
Rút gọn .
Bước 1.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.2.2
Rút gọn .
Bước 1.3
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.3.2
Rút gọn .
Bước 1.4
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.4.2
Rút gọn .
Bước 1.5
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 1.5.2
Rút gọn .
Bước 2
Vị trí cơ sở là các vị trí có đứng đầu trong mỗi hàng. Cột cơ sở là cột có vị trí cơ sở.
Vị trí cơ sở:
Cột cơ sở:
Bước 3
Cơ sở cho không gian cột của ma trận được lập bằng cách xét đến các cột cơ sở tương ứng trong ma trận gốc. Kích thước của là số lượng vectơ trong cơ sở cho .
Cơ sở của :
Kích thước của :
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.