Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 2
Tìm các giá trị của bằng dạng .
Bước 3
Hệ số góc của đường thẳng là giá trị của , và tung độ gốc là giá trị của .
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.