Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Giả thuyết không phải luôn bao gồm khái niệm của đẳng thức, có nghĩa là nó phải bao gồm các dấu bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc lớn hơn hoặc bằng. Mặt khác, giả thuyết nghịch phải luôn thể hiện dấu ngược lại với dấu được sử dụng cho giả thuyết không, có nghĩa là nó phải luôn bao gồm dấu khác nhau, lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Giả thuyết không:
Nó phải luôn chứa dấu bằng, dấu nhỏ hơn, hoặc dấu lớn hơn hoặc bằng.
Giả thuyết nghịch:
Nếu giả thuyết không chứa dấu bằng, thì giả thuyết nghịch sẽ chứa dấu khác nhau.
Nếu giả thuyết không chứa dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng, giả thuyết nghịch sẽ chứa dấu lớn hơn.
Nếu giả thuyết không chứa dấu lớn hơn hoặc dấu bằng, thì giả thuyết nghịch chứa dấu nhỏ hơn.
Bước 2
Giả thuyết nghịch hoặc phải luôn thể hiện dấu ngược lại với dấu được sử dụng cho giả thuyết không . Trong trường hợp này, dấu ngược lại với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.