Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem là phép kiểm định đuôi trái, phải, hay hai đuôi
Bước 1
Dựa vào dấu ở giả thuyết nghịch, dấu lớn hơn sẽ là phép kiểm định đuôi phải, dấu nhỏ hơn sẽ là phép kiểm định đuôi trái, và dấu khác nhau sẽ là phép kiểm định hai đuôi.
Giả thuyết nghịch có dấu lớn hơn, nên là phép kiểm định đuôi phải.
Giả thuyết nghịch có dấu nhỏ hơn, nên là phép kiểm định đuôi trái.
Giả thuyết nghịch có dấu khác nhau, nên là phép kiểm định hai đuôi (trái và phải).
Bước 2
Dấu của giả thuyết nghịch là dấu nhỏ hơn nên đây là một phép kiểm định đuôi trái.
Phép kiểm định đuôi trái
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.