Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Để viết lại dưới dạng hàm số của , hãy viết phương trình sao cho nằm ở một phía của dấu bằng và một biểu thức chỉ chứa ở phía còn lại.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.