Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Cực tiểu của hàm bậc hai xảy ra tại . Nếu dương, giá trị cực tiểu của hàm số là .
xảy ra tại
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay vào các giá trị của .
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.3.1.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3.1.2.3
Chia cho .
Bước 2.3.2
Nhân với .
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 3.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 4
Sử dụng các giá trị để tìm nơi xảy ra cực tiểu.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.