Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Lập hàm hợp.
Bước 2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 3
Sử dụng định lý nhị thức.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.4
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Di chuyển .
Bước 4.4.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.4.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 4.4.3
Cộng .
Bước 4.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.6
Nhân với .
Bước 4.7
Nhân với .
Bước 4.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.9
Nhân với .
Bước 4.10
Nâng lên lũy thừa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.