Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Hoán đổi vị trí các biến.
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.2
Để loại bỏ dấu căn ở vế trái của phương trình, ta bình phương cả hai vế của phương trình.
Bước 3.3
Rút gọn mỗi vế của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 3.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 3.3.2.1.1.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.2.1.1.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.3.2.1.2
Rút gọn.
Bước 4
Thay thế bằng để cho thấy đáp án cuối cùng.
Bước 5
Kiểm tra xem có là hàm ngược của không.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Để kiểm tra có phải là hàm ngược không, ta kiểm tra xem không.
Bước 5.2
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.2.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.2.3
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 5.2.3.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 5.2.3.3
Kết hợp .
Bước 5.2.3.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.3.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.2.3.5
Rút gọn.
Bước 5.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.3.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.3.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 5.3.4
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 5.4
, nên là hàm ngược của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.