Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm tập xác định của tích hai hàm số
,
Bước 1
Tìm tích của các hàm số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay thế các ký hiệu hàm số bằng các hàm số thực sự trong .
Bước 1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 1.2.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Di chuyển .
Bước 1.2.2.2
Nhân với .
Bước 2
Tập xác định của biểu thức là tất cả các số thực trừ trường hợp biểu thức không xác định. Trong trường hợp này, không có số thực nào làm cho biểu thức không xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.