Toán hữu hạn Ví dụ

Sử dụng Định lý thừa số để xác định xem x=1 có phải là một thừa số không
,
Bước 1
Lập bài toán phép chia số lớn để tính hàm số tại .
Bước 2
Chia bằng cách sử dụng phép chia tổng hợp.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đặt các số đại diện cho số chia và số bị chia vào cấu hình giống như một phép chia.
  
Bước 2.2
Số đầu tiên trong số bị chia được đặt vào vị trí đầu tiên của phần kết quả (bên dưới đường thẳng ngang).
  
Bước 2.3
Nhân số mới nhất trong kết quả với số chia và đặt kết quả của dưới số hạng tiếp theo trong số bị chia .
 
Bước 2.4
Cộng tích của phép nhân và số từ số bị chia sau đó đặt kết quả vào vị trí tiếp theo ở dòng kết quả.
 
Bước 2.5
Tất cả các số trừ số cuối cùng trở thành hệ số của đa thức thương. Giá trị cuối cùng trong dòng kết quả là số dư.
Bước 3
Số dư của phép chia tổng hợp là kết quả dựa trên định lý phần dư.
Bước 4
Vì số dư khác 0, nên không phải là một thừa số.
không phải một thừa số
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.