Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem là lẻ, chẵn, hay không phải cả hai
Bước 1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm bằng cách thay cho tất cả lần xuất hiện của trong .
Bước 1.2
là một hàm lẻ, nên viết lại ở dạng .
Bước 2
Một hàm số chẵn nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kiểm tra xem .
Bước 2.2
, nên hàm số không chẵn.
Hàm số không chẵn
Hàm số không chẵn
Bước 3
Một hàm số lẻ nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
, nên hàm số lẻ.
Hàm số lẻ
Hàm số lẻ
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.