Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem là lẻ, chẵn, hay không phải cả hai
Bước 1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm bằng cách thay cho tất cả lần xuất hiện của trong .
Bước 1.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 1.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.2.3
Nhân với .
Bước 2
Một hàm số chẵn nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kiểm tra xem .
Bước 2.2
, nên hàm số chẵn.
Hàm số chẵn
Hàm số chẵn
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.