Toán hữu hạn Ví dụ

Xác đinh xem là thực sự hay không thực sự
Bước 1
Một hàm số hữu tỉ là một hàm số bất kỳ có thể được viết dưới dạng tỉ lệ của hai hàm đa thức, trong đó mẫu số không phải là .
là một hàm số hữu tỉ
Bước 2
Một hàm hữu tỉ là thực sự khi bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số, nếu không thì đó là hàm không thực sự.
Bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số cho ta biết đây là một hàm thực sự
Bậc của tử số lớn hơn bậc của mẫu số cho ta biết đây là một hàm không thực sự
Bậc của tử số bằng với bậc của mẫu số cho ta biết đây là một hàm không thực sự
Bước 3
Tìm bậc của tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2
Xác định số mũ của các biến trong mỗi số hạng, và cộng chúng lại với nhau để tìm bậc của từng số hạng.
Bước 3.3
Số mũ lớn nhất là bậc của đa thức.
Bước 4
Tìm bậc của mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Xác định số mũ của các biến trong mỗi số hạng, và cộng chúng lại với nhau để tìm bậc của từng số hạng.
Bước 4.3
Số mũ lớn nhất là bậc của đa thức.
Bước 5
Bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số .
Bước 6
Bậc của tử số nhỏ hơn bậc của mẫu số, có nghĩa là là một hàm thực sự.
Thực sự
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.