Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem có phải là toàn ánh (ánh xạ lên) không
Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Hàm số được gọi là toàn ánh hoặc ánh xạ lên nếu mỗi phần tử trong khoảng biến thiên là một ảnh của ít nhất một phần tử của tập xác định. Điều này có nghĩa là khoảng biến thiên của phải là các số thực để hàm số là hàm toàn ánh. Nếu khoảng biến thiên không phải toàn bộ là các số thực, điều đó có nghĩa là có các phần tử trong khoảng biến thiên không phải là ảnh cho bất kỳ phần tử nào trong tập xác định.
Khoảng biến thiên nên là tất cả các số thực
Bước 3
Khoảng biến thiên là tập hợp của tất cả các giá trị hợp lệ. Sử dụng biểu đồ để tìm khoảng biến thiên.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 4
Một hàm số được gọi là toàn ánh hoặc ánh xạ lên nếu mỗi phần tử của khoảng biến thiên là một ảnh của ít nhất một phần tử trong tập xác định.
Toàn ánh (ánh xạ lên)
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.