Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem có phải là đơn ánh (ánh xạ một - một)
Bước 1
Một hàm số được gọi là đơn ánh hoặc ánh xạ một - một nếu mỗi giá trị y chỉ có một giá trị x tương ứng.
Không đơn ánh (Không ánh xạ một - một)
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.