Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số trong bằng các hàm số thực sự.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.