Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm tần số tương đối của bảng tần số
Bước 1
Tần số tương đối của một nhóm dữ liệu là tỉ lệ phần trăm của các yếu tố dữ liệu trong nhóm đó. Tần số tương đối có thể được tính bằng công thức , trong đó là tần số tuyệt đối và là tổng của tất cả các tần số.
Bước 2
là tổng của tất cả các tần số. Trong trường hợp này, .
Bước 3
Tần số tương đối có thể được tính bằng công thức .
Bước 4
Rút gọn cột tần số tương đối.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.