Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Giới hạn dưới cho mỗi nhóm là giá trị nhỏ nhất trong nhóm đó. Mặt khác, giới hạn trên cho mỗi nhóm là giá trị lớn nhất trong nhóm đó.
Bước 2
Trung điểm của nhóm là giới hạn dưới của nhóm cộng với giới hạn trên của nhóm chia cho .
Bước 3
Rút gọn tất cả cột trung điểm.
Bước 4
Cộng cột chứa các trung điểm vào bảng ban đầu.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.