Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm giá trị trung bình của bảng tần số
Bước 1
Tìm trung điểm cho mỗi nhóm.
Bước 2
Nhân tần số của mỗi nhóm với điểm giữa của nhóm.
Bước 3
Rút gọn cột .
Bước 4
Cộng các giá trị trong cột .
Bước 5
Cộng các giá trị trong cột tần số.
Bước 6
Giá trị trung bình (mu) là tổng của chia cho , cũng chính là tổng của tần số.
Bước 7
Giá trị trung bình là tổng của tích các trung điểm với các tần số rồi chia cho tổng tần số.
Bước 8
Rút gọn vế phải của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.