Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm giá trị trung bình của bảng tần số
Bước 1
Reorder the classes with their related frequencies (ƒ) in an ascending order (lowest number to highest), which is the most common.
Bước 2
Tìm trung điểm cho mỗi nhóm.
Bước 3
Nhân tần số của mỗi nhóm với điểm giữa của nhóm.
Bước 4
Rút gọn cột .
Bước 5
Cộng các giá trị trong cột .
Bước 6
Cộng các giá trị trong cột tần số.
Bước 7
Giá trị trung bình (mu) là tổng của chia cho , cũng chính là tổng của tần số.
Bước 8
Giá trị trung bình là tổng của tích các trung điểm với các tần số rồi chia cho tổng tần số.
Bước 9
Rút gọn vế phải của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.