Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Nhân với .
Bước 2.3.2
Nhân với .
Bước 2.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.5
Trừ khỏi .
Bước 2.6
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.6.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.6.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.6.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3
Vì biểu thức trên mỗi vế của phương trình có mẫu số giống nhau, nên tử số phải bằng nhau.
Bước 4
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 4.2.2
Chia cho .
Bước 4.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.