Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Phân tích thành thừa số bằng quy tắc số chính phương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 1.2
Kiểm tra xem số hạng ở giữa có gấp đôi tích của các số trước khi được bình phương ở số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba không.
Bước 1.3
Viết lại đa thức này.
Bước 1.4
Phân tích thành thừa số bằng quy tắc tam thức chính phương , trong đó .
Bước 2
Đặt bằng .
Bước 3
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.