Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Để tạo một bình phương của tam thức ở bên trái của phương trình, hãy tìm một giá trị bằng với bình phương của một nửa của .
Bước 3
Cộng số hạng vào mỗi vế của phương trình.
Bước 4
Rút gọn phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.1.1.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.1.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.1.1.3
Nhân với .
Bước 4.1.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.1.1.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.2.1.1.1.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 4.2.1.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.1.3
Nhân với .
Bước 4.2.1.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.1.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4.2.1.3
Kết hợp .
Bước 4.2.1.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.2.1.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.5.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.5.2
Cộng .
Bước 5
Phân tích thừa số tam thức chính phương thành .
Bước 6
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 6.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2.2.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 6.3
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.