Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Để tạo một bình phương của tam thức ở bên trái của phương trình, hãy tìm một giá trị bằng với bình phương của một nửa của .
Bước 3
Cộng số hạng vào mỗi vế của phương trình.
Bước 4
Rút gọn phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.2
Cộng .
Bước 5
Phân tích thừa số tam thức chính phương thành .
Bước 6
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 6.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.