Toán hữu hạn Ví dụ

, , , , , , , , , , ,
Bước 1
Sắp xếp các phần theo thứ tự tăng dần.
Bước 2
Trung vị là số hạng ở giữa trong tập dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự. Trong trường hợp số lượng các số hạng chẵn, trung vị là trung bình của hai số hạng ở giữa.
Bước 3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.4.4
Chia cho .
Bước 5
Cộng .
Bước 6
Quy đổi số trung vị sang số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.