Toán hữu hạn Ví dụ

, , , , , , , , , , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4
Đưa ra ngoài .
Bước 2.5
Đưa ra ngoài .
Bước 2.6
Đưa ra ngoài .
Bước 2.7
Đưa ra ngoài .
Bước 2.8
Đưa ra ngoài .
Bước 2.9
Đưa ra ngoài .
Bước 2.10
Đưa ra ngoài .
Bước 2.11
Đưa ra ngoài .
Bước 2.12
Đưa ra ngoài .
Bước 2.13
Đưa ra ngoài .
Bước 2.14
Đưa ra ngoài .
Bước 2.15
Đưa ra ngoài .
Bước 2.16
Đưa ra ngoài .
Bước 2.17
Đưa ra ngoài .
Bước 2.18
Đưa ra ngoài .
Bước 2.19
Đưa ra ngoài .
Bước 2.20
Đưa ra ngoài .
Bước 2.21
Đưa ra ngoài .
Bước 2.22
Đưa ra ngoài .
Bước 2.23
Đưa ra ngoài .
Bước 2.24
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.24.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.24.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.24.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Cộng .
Bước 3.2
Cộng .
Bước 3.3
Cộng .
Bước 3.4
Cộng .
Bước 3.5
Cộng .
Bước 3.6
Cộng .
Bước 3.7
Cộng .
Bước 3.8
Cộng .
Bước 3.9
Cộng .
Bước 3.10
Cộng .
Bước 3.11
Cộng .
Bước 4
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.