Toán hữu hạn Ví dụ

, , , , , , , , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 2.5
Cộng .
Bước 2.6
Cộng .
Bước 2.7
Cộng .
Bước 2.8
Cộng .
Bước 2.9
Cộng .
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Chia.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.